Cumhuriyet hürriyettir

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdı” diyor.

1923 yılında Atatürk’ün Cumhuriyeti tanımlarken, “Düşünce serbestliği, her kanaat bizce muhteremdir ve her fikre hürmet” diyerek 1924 Anayasa’sına da koyduğu “olmazsa olmaz” temel ilkelerdir. Günümüzde fikir özgürlüğü ne durumda sizler de biliyorsunuz.

Yarın Cumhuriyet’in ilanının 93. yılını coşku ile kutlayacağız. Yüz yılımızın askeri ve siyasi dehası Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet hakkındaki görüşlerini yazmaya bugün devam ediyorum.
Bu görüşlerin arasında bulunan, “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” cümlesi muhteşem bir tanımdır.
“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk” diye yüce önderin bu emanetini yediden yetmişe korumayı düne göre bugün daha çok idrak etmeliyiz.
Cumhuriyetin kurucu ilkelerine bugün dünden daha fazla sahip çıkmalıyız.

Başkanlığın tartışıldığı günümüzde kuşku yok ki Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını da çok iyi incelemeliyiz.
93 yaşındaki Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın, bölünemez birlik ve beraberliğimizin ve her milimetresine sahip çıkmamız gereken vatan toprağımızın sahipleri olan Türk Vatandaşları hiçbir siyasi düşüncenin etkisi altında kalmadan Başkanlık sisteminin olumlu ya da olumsuz yanlarını çok iyi düşünmelidirler.
Türkiye Cumhuriyeti asla yaz-boz tahtası değildir, olmamalıdır.

“Bir deneyelim” gibi veya “daha iyi olacak” gibi hayaller yerine somut tartışmaların yapılacağı çok geniş katılımlı platformlarda tartışılmalıdır Başkanlık önerisi.
OHAL gibi bir dönemde ülkenin temel taşlarını yerinden oynatacak bir sistem değişikliğini bırakın uygulamaya koymak düşünmek, önermek bile hatadır.
Varsa mevcut parlamenter cumhuriyet rejiminde aksaklıklar düzeltilmelidir.
Ancak Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sistemini değiştirmek ancak ve ancak toplumsal uzlaşma ile yani iktidarı ile muhalefeti ile sivil toplum örgütleri ile bilim adamlarının dünya sistemlerinin didik, didik incelemesi ile sadece Anayasa’nın değil yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin ele alınması ile olmalıdır.

İŞTE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET
• Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.
• Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk’ün S.D. III, S. 80)
• Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.
• Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afet inan, Atatürk Hakkında B. H. S. 251)
• Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 7)