Hakaret ve küfür eden tutuklu öldürmeye teşebbüs tutuksuz

24706 b 22