“Hayat bayram olsa” siyasette bayram olur mu?

24706 b 23