İşte Akşener’in parti programı

İşte Akşener’in parti programı

Parti programında ekonomiden eğitim sistemine, terörle mücadeleden dış politikaya kadar birçok alanla ilgili çözüm önerileri sıralandı.

İşte Akşener’in parti programı ve ana başlıklar altında özetle hedef ve ilkeleri

İLKELERİMİZ

“Türk milletine güveni esas almak. Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak. Çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak. Somut hedeflere sahip olmak ve odaklanmak. Çözüm üretmek ve çalışkan olmak. Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak.

Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak. Milliyetçiliği kültürel ve ekonomik alanlara taşımak. Farklılıklara saygılı olmak. Milli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak.”

AMACIMIZ

İşte akşener'in çok iddialı parti programının ana başlıklar altında özetle hedef ve ilkeleri
İşte akşener’in çok iddialı parti programının ana başlıklar altında özetle hedef ve ilkeleri

“Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak. Çağdaş medeniyeti yakalamak. Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak. Parlamenter sistemi yaşatmak. Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak.

Fırsat eşitliği sağlamak. Mülkiyet hakkını korumak. İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak. Bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak. Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek.”

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

“Çağdaş demokrasiler güç zehirlenmesini, seçilmişlerin görev sürelerini sınırlama, kuvvetler ayrılığı, hesap verme zorunluluğu, denge ve kontrol sistemleri ile çözümlemişlerdir. Kural olarak seçim ile gelen seçim ile gitmelidir.

Bu önlemleri almayan demokratik sistemlerin acı sonucu ise milletin, kendi norm ve düşüncelerini dayatan ve her şeyin sahibi olduğunu zanneden zorba yöneticilerin eline düşmesidir. Demokrasi; yönetenlerin yetkilerini sınırlayan, vatandaşları keyfi yönetimlerin eline düşmekten ve muhalefette olanların da haklarını koruyan sistemdir.”

“HSK YENİDEN YAPILANDIRILACAK”

HUKUK

“Adil yargılanma hakkı mutlaka sağlanacak. Hâkim ve cumhuriyet savcılarının objektif kriterlere dayalı olarak ve liyakati esas alarak mesleğe kabulü konusunda yasal düzenleme yapılacak. Hukuk eğitimini, eğitim süresini artırarak, hakim ve cumhuriyet savcılığı stajını ise etkin ve nitelikli hale getirip uygulama ile eş güdümlü olmasını sağlanacak.

Parlamenter sisteme geri dönecek, kuvvetler ayrılığı, kontrol ve denge sistemini güçlendirilecek. HSK‘yı, mahkemelerin bağımsızlığı, doğal veya kanuni hakim ilkesi ve hakim güvencesi sağlanacak biçimde yeniden yapılandırılacak.”

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM

“Yeni siyasi partiler ve seçim kanunu yapılacaktır. Sandık güvenliği sağlanacak, sandığa giren oy devletin onuru gibi korunacaktır. Siyasi partilerde teşkilat kapatma şartları zorlaştırılacaktır.

Milletvekili seçimlerinde kontenjan oranı yüzde 5 ile sınırlanacaktır. Kontenjan milletvekili adayları haricindeki adaylar üyeler tarafından doğrudan seçilebilecek. Milletvekili dokunulmazlığı kürsü masumiyeti dışında tümüyle kaldırılacaktır.

Partilerin her kademesindeki seçimlerde yarışmacı rekabet esas olacaktır. Çoğulcu ve katılımcı bir demokratik siyasi düzen için her partinin TBMM’de temsili gerektiği düşüncesiyle; milletvekili seçimlerinde genel seçim barajı yüzde 5’e düşürülecek; anayasa değişikliği ile partiler arasında aldıkları oy oranlarına göre, baraj şartı aranmaksızın, nispi olarak paylaştırılacak şekilde 100 kişilik Türkiye Milletvekilliği ihdas edilecektir.”

TOPLUM VE EĞİTİM

“Eğitim eğitimcilere bırakılacak ve her türlü siyasi mülahaza ve müdahalenin dışında tutulacaktır. Temel eğitim almış öğrencilerimizin uluslararası PISA sınavlarında bulunduğu nokta eğitim sistemimiz için kaygı vericidir.

Bu kötü gidişe son vermek için gerekli tedbirler alınacaktır. GSYH’nin eğitime ayrılan payı kademeli olarak uluslararası standartlar seviyesine çıkacaktır. İnsan odaklı bir eğitim felsefesinin oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.

Eğitim politikaları partiler üstü bir bakış açısı ile belirlenecek, Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu (EPKK) oluşturularak tüm paydaşların katılımı sağlanacak ve böylece uzun vadeli politikalar oluşturulacaktır. ”

MEDYA

“Çok sesli ve bağımsız bir medya için gerekli adımlar atılacaktır. Kadına şiddet, cinsel istismar ve terör faaliyetleri hariç, her vatandaşımızın sosyal medyayı serbestçe kullanması sağlanacak, keyfi erişim yasakları kaldırılacaktır.

Televizyonda yayınlanan programların toplum üzerindeki etkileri, bilimsel kriterlerle denetlenecektir. ‘Kamu yayıncılığı disiplininden’ sistematik bir şekilde uzaklaştırılan TRT, yeniden uluslararası standartlarda kamu yayıncılığı yapacaktır.

TRT’nin sahip olduğu kanalların görev tanımları ve yapıları yeniden düzenlenecektir. Devlet ile medya arasında, milli güvenliğimiz, vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru konusunda ortak akıl üretebilmek için istişare ve bilgilendirme mekanizması kurulacaktır.”

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI

“Şehit ve Gazi çocuklarının eğitim yardımlarında artışlar sağlanacaktır. Şehit eşlerine ve Gazilerimize Milli Emlak kurumundan şahıslarına ait mülkiyet tahsis edilecektir.

Şehit yakınlarının ve Gazilerin istihdam olanakları artırılacak ve daha erken emeklilik koşulları düzenlenecektir. Birinci derece Şehit yakını olanlara ve Gazilere ÖTV muafiyeti geliştirilecektir.”

DİN HİZMETLERİ

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her türlü siyasi ve ideolojik akımlardan arındırılarak siyaset üstü saygın bir kurum olarak Konumlandırılması olmazsa olmazımızdır. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı’nınbütün mevzuatı yeniden gözden geçirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.”

“LİYAKAT VAZGEÇİLMEZ ÖNCELİKLERİMİZDEN”

KAMU YÖNETİM POLİTİKASI

“Kamu yönetimi politikamızın odağındaki üç esas ilke, ‘demokratik katılım’, ‘vatandaşa güven’ ve ‘toplumsal memnuniyet’tir.

Temel hedefimiz, sürdürülebilir bir refah ve huzur ortamını sağlamış, ‘Mutlu Türk Milleti, Güçlü Türk Devleti’ anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaç edinmiş, hukuka tam bağlı, katılımcı, üretken, adil, denetlenebilir, çağdaş, dinamik ve milletiyle barışık bir kamu yönetimi düzenini kurabilmektir.

İl Hakem Kurulları oluşturularak vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden doğan ihtilafları süratli bir şekilde çözülecek, insan ve hizmet odaklı, kolay erişilebilir bir kamu hizmeti yapılanması sağlanacaktır.

Devletimize olan inanç ve güveni pekiştirmek için, kamu bürokrasisinde giderek değerini yitiren ehliyet, liyakat, kariyer, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin yeniden hayata geçirilmesi vazgeçilmez önceliklerimizdendir.”

İÇ GÜVENLİK

“Güvenlik politikalarımızın temel amacı; hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğini, Cumhuriyetin niteliklerini, hür demokratik düzeni, insan hak ve hürriyetlerini,

serbest bir iktisadi hayatı tesis ederken, ülkenin huzurunuve toplumsal barışını hedef alan her türlü suç tehdidini daha suç işlenmeden önce, suçu ve suçluluğu yaratan nedenlere odaklanarak ortadan kaldırmak, etkili tedbirler alarak toplumda güven, barış ve huzur ortamını sağlamaktır.”

TERÖRLE MÜCADELE

“Şiddet eylemleriyle başta yaşam hakkı olmak üzere insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmayı bir yöntem olarak benimsemiş ister etnik, ister dini, isterse ideolojik olsun, her türlü teröre karşı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğüprensiplerinden taviz vermeden, orantılı ve etkili bir mücadele stratejisigeliştirmek temel hedefimizdir.”

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

“Partimizin yolsuzlukla mücadeledeki en temel stratejisi; rüşvet, suiistimal ve yolsuzluklara zemin hazırlayan ekonomik, sosyal ve hukuki ortamın hızla ortadan kaldırılarak ahlak ve erdem odaklı yeni bir toplum düzeninin tesis edilmesi ve yolsuzluk yapanların yanına kâr kalmaması için adli ve idari her türlü yaptırımın tavizsiz uygulanmasıdır.”

DOĞU-GÜNEYDOĞU SORUNU

“Partimiz Doğu Güneydoğu sorununa ilişkin öncelikle tüm ülkede eşit vatandaşlık zeminine oturan sağlam bir demokrasi ve özgürlük ortamını geliştirecektir. Çıkış noktamız demokrasi, bireysel hak ve özgürlük taleplerinin karşılanması, demokrasinin tabana yayılması, ülkenin ve bölgenin ekonomik kalkınmasının sağlanması, bölgeler arası gelişmişlik farkının kapatılması ve refah toplumunun yaratılmasıdır.

Partimiz Doğu ve Güneydoğu meselesinin kalıcı çözümü için; Güvenlik kuvvetlerimizin hiçbir taviz vermeden terör örgütüne karşı silahlı mücadelesini devam ettirmesini, terör örgütünün askeri bakımdan mutlaka yenilerek psikolojik üstünlüğün sivil anlayışa geçmesini,

toplumsal alana pozitif müdahalelerle hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel projelerle bir yandan bölge halkıyla kucaklaşılmasını, diğer yandan terör örgütünün elindeki istismar alanlarının ortadan kaldırılmasını, temel politika olarak benimsemektedir.”

GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNU

“Göç ve mülteci sorununa ilişkin uluslararası iş birliği ve ortak mücadele kapsamında başta kaynak ülkelerde güvenlikli alanlarının oluşumunu sağlayacak bu ülkelerden göçü ve mülteci akınını önlemeye yönelik politikalar geliştirecek, Geri kabul anlaşmalarına üçüncü ülkeleri de katarak göçe neden olan veya kolaylaştıran ülkelerin maliyete katlanmalarını sağlayacaktır.”

DIŞ GÜVENLİK

“Milli güvenlik ve dış politikamızın tesisinde vazgeçilmez milli güç unsuru olan TSK; kumpas davaları, FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonucu kurumsal ve manevi olarak yıpratılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri? Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına, Kuvvet Komutanlıkları da Genelkurmay Başkanlığına bağlanacaktır. Başkomutanlık TBMM’nin uhdesinde olacaktır.

Barış döneminde Başkomutanlık Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilecektir. Savaş döneminde ise Başkomutanlık görevini fiilen Genelkurmay Başkanı yürütecektir.15 Temmuz kalkışması sonrası, TSK’nın kurumsal eğitim sistemi ve birikimi yok sayılarak değiştirilmiştir.

Partimiz, askeri eğitim sistemini, ülkemizin jeopolitiğinden kaynaklanan risk ve tehditlerin gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak şekilde, Askeri Liseler, Harp Okulları ve Harp Akademileri’ne dayanan birikimi de dikkate alarak yeniden düzenleyecektir.”

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

“Milli güvenlik siyasetinin belirlenmesinde kamu güvenlik bürokrasisinin farkındalığının artırılması gerekmektedir. Milli Güvenlik Akademisi tekrar faaliyete geçirilerek kamu güvenlik bürokrasisinin ve gerektiğinde özel sektör temsilcileri ile STK temsilcilerinin ulusal güvenlik ve milli çıkarlar konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

Bu kapsamda devletin stratejik kadrolarında görev alacak üst düzey bürokratlarınmutlaka bu eğitimden geçmeleri şartı aranacaktır.”

EKONOMİ

“Ekonomik sistemin akılcı, etkin ve adil bir kurallar bütünü içinde işleyebilmesi için gereken yasal düzenlemelerin, ülke çıkarlarını her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutan, siyaset kurumu ile organik bağları olmayan ve temelde liyakata dayalı bir devlet bürokrasisi tarafından yürütülmesinin gerekli olduğuna inanmaktayız.

Ekonomi bürokrasisinin, siyaset kurumu ile olan ilişkisinin en üst düzeyde ahlaki değerler çerçevesinde, insan odaklı, bireylerin haklarını koruyan ve kamu yararını gözeten bir temele oturtulmasını sağlayacağız.

Ekonomi politikalarımızın nihai hedefi dengeli, sürdürülebilir, kapsayıcı, dışa bağımlılığı azaltacak bir büyüme ve paylaşım modelini yaşama geçirmektir. Fırsat eşitliğinin ve kişisel gelişimin önünü açan bir sistemin, vatandaşlarına onurlu bir yaşam sağlayacak çalışma koşullarını da yaratabileceğine inanıyoruz. Erişilen refahı toplumun tüm katmanlarına adilce yayabilen bir ekonomik düzen, güçlü ve huzurlu bir ülkenin temel yapı taşlarından bir tanesidir.”

SANAYİ POLİTİKALARI

“Özel sektör için bağlayıcı olmayan, ancak yönlendirme ve teşvik edici çerçevede bir Türkiye Kaynak Kullanım Strateji Kurumu oluşturulacaktır. Bölgesel Yatırım Ajansları tek bir çatı altında birleştirilerek, milli kalkınma stratejisinin, özel ve kamu sektörlerinin iş birliği içinde akılcı ve bütünlüklü bir sistem çerçevesinde yapılması sağlanacaktır. Devletin özellikle imar yoluyla rant yaratıp, kısıtlı kaynakları verimsiz alanlara yapay bir şekilde yönlendirmesi engellenecektir.”

KAMU MALİYESİ

“Kamu maliyesini kapsamlı bir reforma tabi tutarak, kamu kaynaklarının en etkin şekilde yönetilmesini sağlayacağız. Bu hedefe ulaşmak için gelirler tarafında bir yandan etkin vergi denetimi yoluyla vergi tabanını genişletirken, diğer yandan vergi adaletini sağlayacak reformları gerçekleştireceğiz. Refah toplumuna vergi adaleti sağlanmadan erişilemez gerçeğinden yola çıkarak vergi sistemini köklü bir şekilde yeniden biçimlendireceğiz.”

TEKNOLOJİ -İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK

“Türkiye’nin orta ve uzun vadeli olarak odaklanacağı teknoloji alanlarının belirlenmesi, senelik bazda ele alınarak güncellenmesi ve bu alanlardaki gerekli altyapı ve kabiliyet geliştirme yatırımlarının yapılması sağlanacaktır.”

KIRSAL KALKINMA

“Kullanım sürekliliği sağlandıktan sonra tarım yapılan tüm araziler için devlet her türlü desteği verecektir. Tüm topraklarda yapılan analiz raporlarına göre çiftçiye özel toprak reçetesi hazırlanacak; ürün için gübre, tohum, ilaç maliyetleridüşürülerek yardım edilecektir.”

SAĞLIK

“Partimiz, ‘önce insan sağlığı’ ilkesinden hareketle koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık verecek, çevre ve halk sağlığıyla ilgili her türlü tedbiri içeren koruyucu bir sağlık eylem planı hazırlayacaktır.

Tedavi edici sağlık hizmetlerinde ise, güçlendirilmiş aile hekimliği, birinci basamak sağlık kuruluşlarından başlatılarak üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına kadar, geliştirilecek bir model çerçevesinde, hasta takip sisteminin tesisi, modern bilim ve teknolojik yöntemlerle, sağlık kuruluşlarının birbirleriyle koordineli bir sevk zincirinin kurulması, sağlık politikamızın esaslarını oluşturacaktır.”

DIŞ POLİTİKA

“Partimiz, milli bir dış politikanın uygulamaya konulmasını sağlayacaktır. Uluslararası hukuku esas alan, caydırıcı, dengeli, barışçı, etkin, akıllı, kararlı, saygın, güvenilir, istikrarlı, gerçekçi, sadece sorunların çözümünü değil krizlerin önlenmesini de hedefleyen, sonuç odaklı ve çok yönlü bir dış politika izlenecektir.

Ülkemizin son zamanlarda dini-mezhebi ve toplum mühendisliği yaklaşımlarıyla içine çekildiği ‘Ortadoğululaşma’ yanlışına son verilerek ‘muasır medeniyetlere ulaşma’ ülküsü yolunda kararlı bir irade sergilenecektir.

Milli bir dış politikanın izlenmesinin ön şartı olan kurumsal kimliği, gelenekleri, profesyonel yapısı güçlü bir Dışişleri Bakanlığı kadrosu yeniden oluşturulacaktır. Dışişleri Bakanlığı ehliyetli bir kadroya kavuşturulurken, diplomat sayısı da ihtiyaca göre artırılacaktır. Aralarındaki ilişki inkar edilemeyecek olsa dahi dış politika, iç politika malzemesi olarak kullanılmayacak.”

AVRUPA BİRLİĞİ

“Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Türkiye için olduğu kadar Avrupa Birliği için de hayati öneme sahip olduğunu düşünmekteyiz. Ancak, Birlik ile Türkiye arasında devam eden sözde tam üyelik süreci bugünkü haliyle hem Türkiye’nin hem de AB’nin karşılıklı çıkarlarına çok boyutlu zararlar vermektedir.

Tam üyelik sürecinin sözde bir sürece dönüşmesinin nedeni, Türkiye’nin tam üyelik şartlarını yerine getirmemesinden ziyade AB’nin iç sıkıntılarına dair politikalarından kaynaklanmaktadır.

Oysa sağlıklı bir ilişki zeminine oturmuş Türkiye-AB ilişkileri, sadece iki taraf açısından değil, Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz için de önem taşımaktadır. Sonuçsuz, tüketici, yıpratıcı mevcut sözde AB tam üyelik sürecinin Avrupa’ya son yıllarda hakim olmaya başlayan içe dönük ırkçı anlayışın etkisinden kurtarılarak yeni bir ilişki zemininde tanımlanması sağlanacaktır.”

TÜRK DÜNYASI

“Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarımızın yanı sıra, ortak inanç, tarih ve kültürüpaylaştığımız, çoğunluğunu mağdur ve mazlum insanların oluşturduğu ve adına ‘Gönül Coğrafyamız’ dediğimiz topraklarda da milyonlarca insanın kalbi, aklı ve fikri, Türkiye ve Türk Milleti iledir. Dış politika uygulamalarında Türk Dünyası, hak ettiği öneme sahip olacaktır.”

ORTADOĞU

“Bölge ülkelerinin kendi çözüm süreçlerini oluşturmalarına katkıdabulunulacak, bu ülkelere yakın ve uzak coğrafyalardan gelecek dış müdahaleleriönlemek, barış, güven ve huzur ortamını sağlamak üzere bölge ülkeleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışılacaktır.”

KIBRIS

“Partimiz, Kıbrıs Türklüğünün ve onun devleti olan KKTC’nin varlık ve menfaatlerinin arkasında kararlı bir şekilde duracaktır. Kıbrıs’ın tarihine ve kültürüne, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin bekasına ve güvenliğinden uygun hal tarzının, KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti olarak devamını sağlamak olacağını düşünmekteyiz.

Dolayısıyla KKTC’nin uluslararası alanda tanınması, uluslararası kuruluş ve örgütlere üyeliğinin sağlanması, ekonomisinin güçlendirilerek refah seviyesinin yükseltilmesi partimizin dış politikasının en önemli ve öncelikli gündem maddelerinden birisi olacaktır.”

YUNANİSTAN

“Aynı uluslararası örgüt ve ittifaklar içinde olunmasına rağmen Yunanistan, uluslararası hukuk ve anlaşmaların temel hükümlerine aykırı davranışlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin haklarını ve egemenliğini ihlal eden yaklaşımlar sergileyebilmiştir.

Trakya, Ege ve Kıbrıs’ta yaşanan sorunlar bu durumun en somut örnekleridir. Yunanistan’ın taciz ve tehdit de içeren bu davranışlarını sürdürmesi halinde Türkiye tam bağımsız, egemen, kararlı savunma ve güvenlik merkezli dış politika kararlarıyla Yunanistan’ın ikili ve uluslararası anlaşma hükümlerine uymasını sağlayacak tedbirleri alacaktır.”

YUMUŞAK GÜÇ UNSURLARI

“Türkiye kalkınma ve gelişme yolundaki tecrübelerini yumuşak güç unsuru olarak dış politikasına entegre edip benzer süreçlerden geçen ülkelerle paylaşacak ve onlara yol gösterici olacaktır. TİKA, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Yunus Emre Vakfı, Kızılay vb. kuruluşlarımız emsalleri Batılı kuruluşların tecrübeleri istikametinde yeniden düzenlenecektir.”

ULUSLARARASI GÖÇ VE TERÖR

“Küresel anlamda terörle mücadele bugün uluslararası ilişkilerde ve ülkelerin dış politikalarında çok önemli bir yer işgal etmektedir. Savaş ve iç çatışmalar nedeniyle yaşanan dış göçler de terörizm gibi bir uluslararası tehdit haline gelmiş bulunmaktadır.

Bu göç eğilimlerinin perde arkasında ortaya çıkan insan, silah ve narkotik kaçakçılığı gibi vakalar da sorunla mücadelenin sadece ulusal değil uluslararası alanda da sürdürülmesini gerekli kılmaktadır. Dış göçlerin önlenmesinde de aynen terörle mücadelede olduğu gibi sorunu kaynağında çözecek çözüm önerilerini destekleyeceğiz.

Günümüzde en fazla dış göçe maruz kalan ve bununla mücadelede uluslararası platformlardan yeterli destek alamayan ülkemiz, göçmenlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlayacak çözümlere ağırlık verilecektir. Bu çerçevede yasa dışı göçlerin önlenmesi için uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesi sağlanacak, iş birliktelikleri desteklenecektir.”

NATO

“Türkiye, İkinci Dünya savaşından sonra kurulan dünya düzeni içinde Batı kurumları içinde yer almıştır. Ülkemizin savunma politikası da Batı güvenlik sistemine entegre edilmiştir. Savunma politikasında en üst şemsiye olarak NATO bulunmaktadır.

NATO bir siyasi yapılanma olup üyelerinin müşterek savunma ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Türkiye’nin NATO şemsiyesinde olması milli politikalar ve stratejiler uygulamasına engel olmadığı gibi İttifak üyeliğimiz diğer ittifak ve mekanizmalardaki ülkelerle kendi milli çıkar ve ulusal güvenliğimizin gereği olarak kurulacak ilişkilere ve iş birliği çabalarına da aykırı değildir.”

HEDEFLERİMİZ

Ana hedefimiz Dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek.

Milli gelirimizi ilk beş yılsonunda 14.500 dolar yapmak.

Eğitim yaş ortalaması hedefimiz 11 yıl olacak.

Kırk yaş altında kadınlarda okuryazarlık oranı beş yıl içinde yüzde 100 olacak.

Küresel Refah Endeksinde ilk beş yılsonunda 40 ülke arasında yer almak.

Yılda ortalama bin dolar harcayan 50 milyon turist ağırlamak.

İlk bir yıl içinde yeni anayasa ile parlamenter sisteme dönmek.

İlk bir yıl içinde demokratik bir siyasi partiler kanunu yapmak.

Yılda 150.000 hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak.

PISA sıralamasında ilk yirmi ülke arasında yer almak.

İlk beş yılsonunda işsizlik oranını yüzde 7’nin altına düşürmek.

Teknolojide Endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirmek.

Gençliğin ve kadının pozitif enerjisini hayatın tüm alanlarında hissettirmek.

Basın özgürlüğünde Avrupa Birliği standartlarını hemen uygulamak.

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportunu hak ettiği itibara kavuşturmak.