Başbakan’ımızın yetkileri Amerika Başkan’ından fazla

AMERİKA BAŞKAN’ININ YETKİLERİ
Başkan 4 yıllık bir süre için başkan yardımcısı ile birlikte seçilir. Başkan sadece iki devre (4+4) seçilebilir. Başkan olmak için dört anayasal koşul vardır: ABD’de doğmuş olmak, ABD vatandaşı olmak, 35 yaşında veya üstünde ve 14 yıldır ABD’de ikamet ediyor olmak.
Amerika Başkanını Halk seçer
Hükümet üyelerini atar. Bakan sıfatı yerine “sekreter” sıfatı kullanılmaktadır.
Senoto bu üyeleri onaylar
Bakanlar Kongreye karşı sorumlu değildir. Sadece başkana karşı sorumludur. Başkan istediği bakanı azledebilir.
Hükümet toplantılarında son ve kesin söz Başkan’a aittir.
Kongre tarafından kabul edilen yasaları iki biçimde veto edebilir. 2/3 oyla kabul edilmesi için Temsilciler Meclisi ve Senatoya geri gönderir. ABD’de bugüne kadar başkanlar veto haklarını 2.800 kez kullanmışlardır.
Başkan kendi politikalarını uygulayacak kadroları bürokratik kademelere atar.
Yüksek dereceli memurların atamalarında senatonun onayı aranır, ancak Senato genellikle bu atamaları onaylar
Başkan anayasaya göre silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır.
Silahlı kuvvetlerin nasıl nerede nezaman hangi biçimde kullanılacağına Başkan karar verir. Kararını Temsilciler Meclisinde ve Senato’da onaylatır.
En küçük rütbeli subaydan en yüksek rütbelisine kadar hepsini başkan atayabilir
Yüksek Mahkeme Yargıçları Başkan tarafından atanır, senato tarafından onaylanması gerekir.
Dış politikada Başkan önemli kararları bizzat kendisi alır.
Başkanların yabancı devletlerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Senato’nun 2/3 çoğunluğu gereklidir.
Başkan Senatonun onayıyla büyükelçileri atama yetkisine sahiptir
Başkan, Federal yasalara karşı gelmekten hüküm giymiş olanları şartlı olarak veya tamamen affetme yetkisine sahiptir
Yasa yapma gücü daima iki meclisin anlaşması ile uygulanabiliyor
Bütçenin kabulu, federal hazinenin çıkış ve girişlerini düzenleyen mali yasaların yapılması tamamiyle kongreye aittir
Kongre başkana hedef ve politikalarını gerçekleştirmesi için gereken mali olanakları sağlamayarak engel olabilir
Temsilciler Meclisi Gerektiğinde komisyonlarıyla her hangi bir faaliyet hakkında soruşturma yaparak bir mahkeme görüntüsü bile kazanabilir.
Temsilciler Meclisi, mali insiyatife sahiptir.Mali yönü olan yasaların önerisi Temsilciler Meclisince yapılmaktadır. Senato kendine gelen mali yasayı kabul edip etmemekte serbesttir.
Kongre başkan üzerinde suçlama yetkisini kullanabilir. Başkan, vatana ihanet, zimmetine para geçirme veya diğer cürüm ya da ağır suçlar nedeniyle itham edilip, yargılanabilir. Bu suçların tespiti ve suçlunun cezalandırılmas yetkisi Kongreye aittir. Temsilciler Meclisi hazırlık araştırmasını yapar. Senato da mahkeme vazifesini görür, ancak bu durumda senatonun başkanlığını Yüksek Mahkeme başkanı yapar.Suçluluğa karar verilebilmesi için 2/3 çoğunluğun sağlanması gerekir. En ağır karar başkanın görevine son verilmesidir
Başkanlar çoğu zaman, Yüksek Mahkeme hakimlerinin atamalarını yaparken kendi görüşlerini destekleyecek kişileri seçmektedirler
BAŞBAKAN’IN YETKİLERİ
Genel seçimde en fazla oyu alan Parti’nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından Hükümeti kurmakla görevlendirilir. Başbakan’ın kuracağı Hükümet Meclis’den Güvenoyu almak zorundadır. 500 Milletvekili olan Meclis’te Güvenoyu için 276 oy yeterlidir.
Başbakan Milletvekili seçimi ile eğer tek başına iktidar çoğunluğunu elde ederse
Hükümet üyelerini atar. Bakan sıfatını kullanılır
Cumhurbaşkanı Başbakan ve Bakanları onaylar
Bakanlar Başbakan’a karşı müteselsil sorumudur. Başbakan istediği Bakan’ı azledebilir
Hükümet toplantılarında son ve kesin söz Başbakan’a aittir.
Başbakan’ ın Hükümeti meclis’te onaylatır. Cumhurbaşkanına onaya sunulur. mhurbaşkanı bir kez veto edebilir. 2. de kabul eder. Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilir.
Başbakan kendi politikalarını uygulayacak kadroları bürokratik kademelere istediği kişiyi atar.
Yüksek dereceli memurların atamalarında Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekir. Cumhurbaşkanı genellikle bu atamaları onaylar
Cumhurbaşkanı anayasaya göre silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır.
Silahlı kuvvetlerin nasıl nerede nezaman hangi biçimde kullanılacağına Başbakan karar verir. Kararını Meclis’ e onaylatır.
En küçük rütbeli subaydan en yüksek rütbelisine kadar hepsini Başbakan Yüksek Askeri Şura kararları ile atayabilir.
Yüksek Mahkeme Yargıçları Mahkemeler tarafından seçimle belirlenir.
Dış politikada Başbakan önemli kararları bizzat kendisi alır.
Başbakanların yabancı devletlerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Meclis’in onaylaması gerekir.
Başbakan Cumhurbaşkanı’nın onayıyla büyükelçileri atama yetkisine sahiptir
Cumhurbaşkanı yasalara karşı gelmekten hüküm giymiş olanları şartlı olarak veya tamamen affetme yetkisine sahiptir
Yasa yapma gücü Başbakan’ın kurduğu Hükümetindir. Meclis ve Cumhurbaşkanı onayı ile yasalaşır.
Bütçenin kabulu, Devlet hazinesi ile mali yasaların yapılması tamamiyle Başbakan ve Hükümete aittir. Meclis kabulü ile yürürlüğe girer
Meclis’ in kabul ettiği bütçe kanunu onya için Cumhurbaşkanı’na gönderilir
Meclis araştırma ve soruşturma komisyonları vardır. Soruşturma Komisyonu Savcılık benzeri yetkilere sahiptir. Raporu Meclis Genel kurul’unda
Hükümet mali insiyatife sahiptir.Mali yönü olan yasaların önerisi Hükümet atarfınndan yapılmaktadır. Meclis kendine gelen mali yasayı kabul edip etmemekte serbesttir. Ancak hükümet çoğunluğu ile kabul edilir.
Muhalefet başbakan üzerinde suçlama yetkisini kullanabilir. Başbakan, vatana ihanet, zimmetine para geçirme veya diğer cürüm ya da ağır suçlar nedeniyle itham edilebilir. Bu suçların tespiti ve suçlunun cezalandırılması için soruşturma yapma yetkisi Meclis’e aittir. Meclisi soruşturma Komisyonu araştırmasını savvcı gibi yapar. Raporunu Meclis Genel Kuruluna sunar. Meclis “suçlu”olduğunu onaylarsa Başbakan yargılanmak üzere Yüce Divan’a gönderilir.
Yüksek Yargı’da Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde Başbakan ve Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Başbakan Milletvekili olmayanları da Bakan olaral atayabilir. ; 81. maddede yazılı şekilde Millet Meclisi önünde and içerler ve Bakan sıfatını taşıdıkları sürece Milletvekillerinin tâbi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlıklarına sahip bulunurlar. Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.
Devlet Teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, Hükümet Programı ve kalkınma planları ile yıllık programların uygulanmasını takip etmek,
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı Hükümet tarafından kanunla düzenlenir.
Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır